אתר האינטרנט בכתובת ronenmayer.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ע"י רונן מאיר (להל"ן "הבעלים").

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הינך מתבקש/ת לקרוא תנאים אלו בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לכל האמור בדף תנאי שימוש באתר.

כללי

מובהר כי הבעלים שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאים אלו (תנאי שימוש באתר) מעת לעת, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.

בנוסף, מובהר כי הבעלים רשאים לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי, ולמשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

קניין רוחני וסימני מסחר

האתר, על כלל התוכן והמידע וכן סימני המסחר המפורסמים בו הנם רכושם הבלעדי של הבעלים. כל זכויות הבעלות באתר ובשירותים, לרבות זכות הקניין הרוחני, הינן רכושם הבלעדי של הבעלים ו/או של צדדים שלישיים ויישארו בבעלותם המלאה בכל עת.
למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להפיץ או לאחסן את תוכנו של האתר באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

הסכם זה מעניק למשתמשי האתר אך ורק הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

הגבלת אחריות

(קישורים, פורומים, צ'אטים, תגובות גולשים, מידע מסחרי ופרסומות)

התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: "התוכן") ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (AS IS). מובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. המשתמשים מתחייבים כי לא תהיינה להם כל דרישות, טענות או תביעות כלפי הבעלים בקשר לטיב התוכן, וברור להם שאחריות השימוש באתר חלה עליהם באופן בלעדי.

חלק מהקישורים שבאתר מובילים למידע ולתכנים המתפרסמים באתרים חיצוניים. הבעלים אינם מפרסמים, מעודדים, מסכימים ושולטים במידע המתפרסם באתרים חיצוניים אלו ואינם מפקחים עליהם. הבעלים אינם מתחייבים כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והינם רשאים לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי האמור לעיל, בדבר אי אחריותם הכללית של הבעלים, יחול גם על כל המידע אשר מופיע בקישורים לאתרי האינטרנט החיצוניים.

תוכן אשר מתפרסם באתר במסגרת פורומים, תגובות וצ'אטים (כמפורט להלן) נכתב על ידי משתמשי האתר, ולא על ידי הבעלים או מי מטעמם ועל כן, הבעלים אינם יכולים להיות אחראים למהימנותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או התאמתו למטרה מסוימת. כמו כן, מובהר כי אין לראות בתוכן זה כעמדה מוסמכת ו/או כתחליף לקבלת ייעוץ מקצועי הולם.

מובהר בזאת כי תוכן השיחות המתפרסמות בפורומים ושרשורי תגובות באתר ו/או במהלך צ'אטים באתר יהיה חשוף בכל עת לכלל משתמשי האינטרנט ועל כן הבעלים מציעים למשתמשי האתר לנהוג בזהירות מירבית בעת מסירת פרטיהם האישיים בזמן השימוש באתר ולאחריו. הבעלים לא ישא באחריות כלשהי לתכנים המפורסמים באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שמקורה מהסתמכות שכזו או שימוש בתוכן זה. הבעלים אינם יכולים לפקח על כל התכנים אשר מועלים לאתר על ידי המשתמשים בו, אינם מבטיחים לפרסם כל מסר שישלח לאתר וכן לא יהיו אחראים כלפי המשתמש לתגובות שיקבל המשתמש (במידה ואכן יתקבלו תגובות) למסרים ששלח לאתר. מבלי לגרוע מהאמור, הבעלים לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ובתוכן שמסר המשתמש.

הבעלים שומרים לעצמם את הזכות למסור לאחרים, בכל עת, כל מידע אשר יידרש מהם על פי החוק, כמו גם את הזכות לערוך, להסיר, לסרב להעלות לאתר כל מידע או תוכן שלפי שיקול דעתם הבלעדי פוגע ו/או מפר את האמור בתנאי שימוש אלו.

זכויות יוצרים וזכויות שימוש

משתמשי האתר מתחייבים בזאת כי לא יפרסמו, יעלו, ישדרו, ישלפו, ימכרו, יעתיקו, יפרסמו או יפיצו מהאתר או אליו בין בתמורה ובין שלא בתמורה תוכן או מידע כלשהם ללא הסכמתם המפורשת בכתב ומראש של הבעלים. המשתמש יפצה את הבעלים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שהוגשה בקשר לתכנים שהוזנו על ידו לאתר. חל איסור להזין לאתר תכנים או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר והנם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור; תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר; תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט; תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב; תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של הבעלים; תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

כל משתמש בשירותי האתר הנו האחראי הבלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיור פרסומי או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכדומה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי הבעלים.

הפסקת שימוש

הבעלים רשאים לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדם וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יהיו הבעלים, לפי שיקול דעתם, רשאים לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

במקרה כאמור לעיל, ישפה המשתמש את הבעלים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה שייגרמו לה, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סודיות ופרטיות

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי, כדוגמת שמו ודרכי ההתקשרות עמו. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים טעוני הרישום . בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה, הנתונים שימסור המשתמש בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, המשתמש אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו הוא לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.

הבעלים יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים, בנתונים ובמידע הנמסרים על ידי משתמשי האתר במסגרת הצטרפותם לאתר אודות דפוסי השימוש באתר, לצרכים סטטיסטים, לצרכי שיפור שירותי האתר וכן ליצירת קשר עם משתמשי האתר (במידת הצורך) – בכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מובהר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהצטרפות המשתמש לאתר, הוא נותן את הסכמתו אף לשימוש זה על ידי הבעלים.

עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של האתר, יהיו הבעלים רשאים לשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש אלא אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה והוא יבקש (יסמן) באתר כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע כאמור.

מדיניות פרטיות

גלישה נעימה ומועילה.

דף הבית